GEBRUIKSVOORWAARDEN

Mei, 2017

DEZE OVEREENKOMST IS EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST; LEES HAAR DAAROM ZORGVULDIG. Welkom bij INJUSTICE 2. WB Games Inc. (‘WB Games’) is er trots op u toegang te kunnen geven tot de online service (hierna: een ‘Game Server’) voor gebruik met een goedgekeurde, ongewijzigde kopie van de INJUSTICE 2 game software die op uw personal computer is geïnstalleerd (hierna: een ‘Entertainmentsysteem’) (tezamen met eventuele updates, de ‘Game Client’). Een Game Server en de Game Client vormen tezamen INJUSTICE 2 (hierna: de ‘Game’). Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna: de ‘GV’ of ‘Overeenkomst’) zijn van toepassing op uw gebruik van de Game Server, terwijl de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van INJUSTICE 2 (te vinden op https://support.wbgames.com/link/portal/24022/24028/ArticleFolder/634/Console (de ‘LE’), door deze verwijzing hierin opgenomen, van toepassing is op uw gebruik van de Game Client. Door hieronder op ‘Akkoord’ te klikken of door verbinding te maken met of gebruik te maken van een Game Server, stemt u ermee in dat u gebonden wordt door de voorwaarden van deze Overeenkomsten de LE.

 1. Verlening van een Beperkte Licentie voor gebruik van een Game Server. Op voorwaarde dat u instemt met en u zich blijft houden aan deze Overeenkomst en dat u zich blijft houden aan alle overeenkomsten en voorschriften die worden voorgeschreven door Valve, Steam of een andere door WB Games goedgekeurde dienstverlener voor gebruik van uw Steam account of uw account bij een andere door WB Games goedgekeurde dienstverlener (hierna: de ‘Account’), mag u een Game Server gebruiken, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële entertainmentdoeleinden, door toegang tot deze Game Server te hebben met een goedgekeurde, niet-gewijzigde Game Client. U mag geen gebruik maken van of toegang hebben tot een Game Server voor een ander doel of in verband met andere software. Toegang en gebruik buiten de uitdrukkelijke werkingssfeer van deze licentie kan een schending van de intellectuele eigendomsrechten van WB Games tot gevolg hebben. De hierin verleende licentie geeft u geen aanspraken of eigendomsrechten op de Game (met inbegrip van doch niet beperkt tot de Game Server) en mag niet worden beschouwd als een verkoop van rechten op de Game. De verleende licentie is niet overdraagbaar en iedere poging tot overdracht in strijd met deze bepaling is nietig. Alle (eigendoms)rechten op en het belang in de Game en alle kopieën daarvan (met inbegrip van doch niet beperkt tot alle titels, computercodes, technologieën, thema’s, objecten, personages, namen van personages, verhaallijnen, dialogen, catchphrases, locaties, concepten, illustraties, muziek e.d.) zijn eigendom van WB Games of haar licentiegevers.
 2. Wijzigingen in de Overeenkomst en de Game. WB Games kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken actualiseren en u kunt in dat geval worden gevraagd de herziene versie van de GV te lezen en daarmee in te stemmen wanneer deze van kracht wordt. Wanneer u niet instemt met de herziene GV, zult u geen toestemming krijgen om de Game via de Game Server te blijven spelen. Wanneer u zich op enig moment niet langer aan de voorwaarden van de geldende GV kunt houden, moet u deze Overeenkomst beëindigen en ieder gebruik van de Game Server onmiddellijk staken. WB Games kan te allen tijde ieder aspect van de Game veranderen, wijzigen, opschorten of beëindigen. WB Games kan tevens, zonder voorafgaande kennisgeving, beperkingen opleggen aan bepaalde functies of uw toegang tot de Game of een deel daarvan beperken.
 3. Eigendom. U begrijpt en stemt ermee in dat de Game eigendom is van WB Games en/of gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers. Verder erkent u en stemt u ermee in dat u geen financieel of ander belang heeft in enige functie of inhoud van de Game, met inbegrip van doch niet beperkt tot in-game items of in-game valuta. U mag geen in-game items of in-game valuta kopen, verkopen of ruilen voor iets van waarde in de echte wereld zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WB Games. Iedere in-game transactie of aankoop van inhoud en/of items wordt gekocht van Steam of een andere door WB Games goedgekeurde service van derden, en niet van WB Games.
 4. Opschorting/Annulering van een Account. WB Games kan uw toegang tot de Game Server op ieder tijdstip en naar eigen goeddunken opschorten, beëindigen, wijzigen of verwijderen.
 5. Financiële Transacties. U erkent en stemt ermee in dat alle transacties worden afgehandeld via de partij die uw Entertainmentsysteem host en worden uitgevoerd in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden, het Beleid en de Richtlijnen van die entiteit. U erkent dat alle transacties worden gefaciliteerd door Steam of een andere door WB Games goedgekeurde service van derden en niet door WB Games. U stemt ermee in dat WB Games uw gegevens, als beschreven in onderstaand hoofdstuk 7, inclusief uw financiële informatie, met derden mag delen wanneer dat nodig is voor dit doel.
 6. Gedragscode. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan de Gedragscode van WB Games, die door deze verwijzing hierin opgenomen, en alle wetten die in verband met uw gebruik van de Game en de Game Server van toepassing zijn.
 7. Privacybeleid en Bekendmaking van Informatie. WB Games is eigendom van de Warner Bros Entertainment Group (‘Warner Bros’) en houdt zich aan het privacybeleid van die Groep. Wanneer u besluit tot uw persoon herleidbare gegevens te verstrekken, erkent u dat u het privacybeleid van Warner Bros (te vinden op https://www.warnerbros.com/privacy (‘Privacybeleid’) heeft gelezen en begrepen,, en geeft u toestemming voor verzameling, gebruik en bekendmaking van uw gegevens op de wijze beschreven in het Privacybeleid. U begrijpt dat WB Games uw Internet Protocol (IP)-adres(sen), persoonsgegevens, chatlogs, betalingsgegevens en andere informatie over u en uw activiteiten aan derden bekend kan maken, met of zonder kennisgeving aan u, in reactie op een verzoek van handhavingsautoriteiten, een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure, of wanneer WB Games van mening is dat dat in het belang is van uw veiligheid of de veiligheid van anderen. Wanneer u een gebruiker buiten de Verenigde Staten bent, geeft u ook toestemming voor de overdracht van uw gegevens naar de Verenigde Staten.
 8. In-Game Berichten. U begrijpt en stemt ermee in dat WB Games, haar gelieerde ondernemingen en haar contractanten uw in-game communicatie kunnen controleren, opnemen, beoordelen, wijzigen en/of bekendmaken voor marketing-, promotie- of onderzoeksdoeleinden of om de naleving van deze Overeenkomst, de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers, de Gedragscode en het Privacybeleid te controleren of voor andere doeleinden die WB Games van tijd tot tijd noodzakelijk acht. WB Games, haar gelieerde ondernemingen en haar contractanten zijn niet verplicht om uw in-game communicatie te controleren.
 9. Rechtsmiddelen. U erkent dat WB Games onherstelbare schade kan lijden wanneer u een van de bepalingen betreffende de eigendomsrechten, de verleende licentie of de licentiebeperkingen schendt. Bij een dergelijke schending heeft WB Games het recht om een voorlopige voorziening en/of een bevel tot nakoming te vorderen, evenals iedere andere en verdere voorziening die zij passend acht.
 10. Uitsluiting van Garanties. Voor zover toegestaan ​​door de wet worden de Game Servers ter beschikking gesteld in de staat waarin zij zich bevinden (‘as is’) en voorzover beschikbaar (‘as available’). Voor zover toegestaan ​​door de wet worden alle expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook uitgesloten.
 11. Beperking van Aansprakelijkheid.
  1. Noch u, noch WB Games, haar bestuurders, moedermaatschappij, gelieerde ondernemingen, licentiegevers of contractanten is of zijn aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade op grond van of in verband met deze GV of een hieraan gerelateerde overeenkomst, noch uit hoofde van de wet, noch uit hoofde van schending van de overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijk voorschrift, onjuiste voorstelling van zaken of anderen hoofde.
  2. Niets in deze GV sluit de aansprakelijkheid van een partij uit of beperkt de aansprakelijkheid van een partij:
   1. voor bedrog of bedrieglijke voorstelling;
   2. voor overlijden of letsel veroorzaakt door haar nalatigheid;
   3. op grond van de vrijwaring in Artikel 12; of
   4. voor enige andere aansprakelijkheid waarvan de wet niet toestaat dat deze wordt uitgesloten of beperkt.
 12. Vrijwaring. U stemt er hierbij mee in dat u WB Games, haar bestuurders, moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en contractanten zult verdedigen en vrijwaren tegen en schadeloos stellen met betrekking tot vorderingen, aansprakelijkheid, letsel, schade, verlies of kosten (inclusief de redelijke honoraria van advocaten) als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met een schending door u van Artikel 1.
 13. Gebruikerscontent. ‘Gebruikerscontent’ betekent alle berichten, beelden, geluiden, video’s, materialen en gegevens die u, of iemand die gebruikmaakt van uw Account, toevoegt ​​via de Game of een website van een gelieerde onderneming van WB Games met inbegrip van doch niet beperkt tot feedback over de Game en/of gestreamde content die u in verband met de Game creëert, met inbegrip van doch niet beperkt tot rechten om uw gelijkenis en/of stem zoals door u via die stream verstrekt te gebruiken. U verleent WB Games hierbij een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, volledig betaalde en niet-exclusieve licentie, inclusief het recht op sublicentiëring aan derden, en eenzelfde recht, om dergelijke Gebruikerscontent, evenals gewijzigde en afgeleide werken daarvan, te reproduceren, te repareren, aan te passen, te wijzigen, te vertalen, een nieuw format te geven, daarvan afgeleide werken te scheppen, te vervaardigen, in omloop te brengen, te publiceren, te verspreiden, te verkopen, in licentie te geven, in sublicentie te geven, over te dragen, te verhuren, te leasen, uit te zenden, te streamen, publiekelijk te vertonen, publiekelijk uit te voeren, daartoe elektronisch toegang te geven, uit te zenden, via telecommunicatie aan het publiek bekend te maken, weer te geven, uit te voeren, in een computergeheugen in te voeren en te gebruiken. U verklaart hierbij en garandeert dat u alle noodzakelijke rechten heeft, en de documentatie waaruit dat blijkt, om de in de vorige zin bedoelde licentie te verlenen. Voor zover toegestaan ​​door toepasselijke wetten, doet u hierbij afstand van alle naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, huurrechten of vergelijkbare rechten die u mogelijk in Gebruikerscontent heeft. U garandeert dat u niet zult trachten naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, huurrechten, gelijkenisrechten of vergelijkbare rechten die u mogelijk in Gebruikerscontent heeft, af te dwingen jegens WB Games.
 14. Inbreukvorderingen. Wanneer u van mening bent dat content die op de Game Server, in de Game of op de WB Games-website wordt vertoond, inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, willen wij bij Warner dat graag van u horen. Wij verzoeken u in dat geval de volgende informatie per e-mail aan de Copyright Agent te sturen via legal@wb.com:
  1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  2. een beschrijving van het intellectuele eigendomsrecht waarop volgens u inbreuk wordt gemaakt;
  3. de exacte URL of een beschrijving van elke plaats waar het beweerdelijk inbreukmakende materiaal zich bevindt;
  4. een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet door u, uw agent of de wet is toegestaan;
  5. uw elektronische of fysieke handtekening of de elektronische of fysieke handtekening van uw bevoegde vertegenwoordiger; en
  6. een verklaring dat de informatie in uw kennisgeving juist is, dat u rechthebbende van het auteursrecht bent of bevoegd bent namens de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht op te treden.
 15. Patches en Updates. WB Games kan te allen tijde patches, updates en wijzigingen (elk een ‘Update’) in de Game aanbrengen als gevolg waarvan het spelverloop kan veranderen.
 16. Beëindiging. Deze overeenkomst is van kracht totdat zij wordt beëindigd. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door de Game te verwijderen. WB Games kan deze overeenkomst beëindigen, met of zonder kennisgeving, door de Account uit te sluiten. Alle artikelen van deze Overeenkomst die naar hun aard van kracht moeten blijven na beëindiging, blijven van kracht, met inbegrip van doch niet beperkt tot de artikelen 3, 5, 7 t/m 13, 16 en 17.
 17. Geschillenregeling en Toepasselijk Recht.
  1. De interpretatie, geldigheid en uitvoering van deze GV en alle niet-contractuele verplichtingen die uit deze GV voortvloeien of met deze GV verband houden, worden beheerst door het recht van het land van uw gewone verblijfplaats.
  2. Iedere procedure ter beslechting van een geschil betreffende deze GV of de Game dient te worden aangespannen bij de niet-exclusief bevoegde rechter van het land van uw gewone verblijfplaats (tenzij beide partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen).
 18. Diversen. De voorwaarden beschreven in deze Overeenkomst, inclusief de bepalingen betreffende Uitsluiting van Garanties, Beperking van Aansprakelijkheid en Vrijwaring, zijn essentiële elementen van de overeenkomst tussen WB Games en u. WB Games zou de Game (met inbegrip van doch niet beperkt tot de Game Servers) zonder die beperkingen niet op commerciële basis kunnen aanbieden. De bepalingen betreffende uitsluiting van garanties, beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring komen ten goede aan de licentiegevers, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van WB Games. U stemt ermee in dat u niet als agent, werknemer, joint venture of partner van WB Games wordt beschouwd en dat u zich niet als zodanig mag voordoen. U mag deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WB Games en iedere poging tot overdracht in strijd met deze bepaling is nietig. WB Games mag deze Overeenkomst of haar rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te allen tijde zonder uw toestemming overdragen. Een verklaring van afstand ter zake van een verzuim, voorwaarde of schending van deze Overeenkomst mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand ter zake van een ander verzuim of een andere voorwaarde of schending van deze Overeenkomst, van dezelfde of andere aard. Iedere bepaling die door een rechtbank of toezichthouder onrechtmatig wordt bevonden, wordt geacht te zijn gescheiden van de Overeenkomst, maar een dergelijke scheiding heeft geen gevolgen voor de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst, waarin alle hier genoemde toepasselijke documenten zijn opgenomen , vormt de volledige overeenkomst tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Servers en derogeert aan alle eerdere overeenkomsten tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Servers. U moet geheel voor eigen risico en kosten zorgdragen voor alle faciliteiten, voorzieningen en apparatuur die nodig zijn om de Game te spelen, inclusief passende computerapparatuur en internetverbindingen. WB Games is in geen geval aansprakelijk voor enig niet-functioneren als gevolg van oorzaken waarop WB Games redelijkerwijs geen invloed heeft, met inbegrip van doch niet beperkt tot: natuurrampen, oorlog, terrorisme, oproer, embargo’s, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, stakingen of een tekort aan transportfaciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen.

 19. Uw aankoop van de Game is een overeenkomst tot het verrichten van diensten, welke overeenkomst wordt gesloten zodra u hieronder op ‘Akkoord’ klikt. Bij aanvang van de diensten verliest u, ingevolge de wetgeving die Richtlijn 97/7/EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten in uw jurisdictie implementeert, het recht om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.

Gedragscode

Je gaat ermee akkoord dat je het Spel nooit zult gebruiken om Gebruikerscontent te uploaden, te plaatsen of anderszins te verspreiden die:

 • bestaat uit illegale activiteiten of aanmoediging tot zulke activiteiten;
 • kan worden gezien als smaad, misbruik, intimidatie, stalking of bedreiging of die op andere wijze inbreuk maakt op de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy of het portretrecht) van anderen;
 • schadelijk is, misbruik omvat, vulgair, seksueel expliciet, smadelijk, lasterlijk, obsceen is, inbreuk maakt op andermans rechten zoals het recht op privacy of het portretrecht, haatzaaiend of discriminatoir is of die redelijk te beschouwen is als aanstootgevend of bezwaarlijk.
 • commerciële activiteiten promoot, inclusief het promoten van goederen of diensten of om donaties vraagt;
 • valt onder vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten;
 • omvat materiaal, afbeeldingen of foto's die inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerken, patentent, bedrijfsgeheimen of andere rechten van enige partij (inclusief het recht op privacy en het portretrecht);
 • de bron of afkomst verbergt, opzettelijk misleidt wie de auteur is, door het aanpassen van de metadata of andere identificatie-elementen;
 • linkt naar sites van externe partijen of diensten die niet aan de voorwaarden in deze lijst voldoen; of
 • proberen een wachtwoord, andere accountinformatie, of andere privé-informatie van gebruikers van het Spel te achterhalen.

Door het Spel te gebruiken, ga je ermee akkoord dat je:

 • geen pogingen zult doen om de uitvoer van het spel op welke wijze dan ook te verstoren;
 • geen enkel deel van het Spel zult kopiëren, reproduceren, verspreiden, overzetten, verkopen, licentiëren, publiceren, in een database invoeren, weergeven, opvoeren, afgeleid werk zult maken, uploaden, bewerken, plaatsen, ernaar linken, framen, verzenden, verhuren, leasen, uitlenen of in sublicentie geven, verkrijgen d.m.v. 'scraping' of 'crawling';
 • geen dataminingprogramma's, robots, virussen, wormen, 'bugs' of soortgelijke informatie verzamelende programma's zult gebruiken op de Dienst, geen deel van de Dienst zult 'framen' en niet zult proberen de uitvoering van de beveiliging van de Dienst te saboteren, te hacken, te beschadigen of tegen te houden.
 • geen hulpprogramma's zult gebruiken ontworpen om de beveiliging of het beheer van digitale rechten te omzeilen, (inclusief programma's die wachtwoorden raden of proberen te kraken, of die netwerken aftasten) die verband houden met het Spel;
 • het Spel niet zult gebruiken voor welke commerciële doeleinden dan ook, inclusief het verzenden van 'spam' of andere schadelijke of verstorende communicatie;
 • de code van het Spel niet zult decompileren, disassembleren, er geen 'reverse engineering' op zult toepassen met als doel een leesbare vorm te verkrijgen om de structuur van de software te onderzoeken, of om andere producten te maken of te kopiëren op basis van deze code (deels of in zijn geheel) van de software of functies van het Spel of inhoud beschikbaar via het Spel;
 • geen illegale softwareprogramma of hulpprogramma's zult gebruiken of distribueren zoals "auto" softwareprogramma's, macroprogramma's, "cheat utility"-programma's of toepassingen, exploits, cheats of andere software om het spel te hacken, aan te passen of om vals te spelen.
 • geen exploits of cheats zult gebruiken om een onrechtmatig voordeel te behalen.
 • geen andere gebruikers zult beperken of beknotten in hun gebruik van het Spel. Bijvoorbeeld te proberen de ervaring van anderen te verstoren met vulgaire taal, agressie, het invoeren van overmatig grote afbeeldingen zodat het scherm te snel scrolt om nog te kunnen lezen of te SCHREEUWEN (hoofdlettergebruik),
 • "spammen" of 'flooding' (het continu herhalen van dezelfde tekst); al deze voorbeelden zijn verboden, vragenlijsten, wedstrijden, pyramidespelen, kettingbrieven, ongewenste e-mail, spam of anderszins dubbele of ongewenste berichten (commercieel of anderszins) te versturen.
 • geen informatie voor het beheer van auteursrecht zult falsificeren, verwijderen of ongeldig zult maken, zoals de identiteit van de auteur, juridische of anderszins officiële berichten of propriëtaire toewijzing en of labels voor de bron van de software of andere inhoud.
 • geen inbreuk zult maken op licentieovereenkomsten (inclusief, zonder beperking, licenties van eindgebruikers, gedragscodes of andere gebruiks- of servicevoorwaarden of richtlijnen) die van toepassing kunnen zijn op enige Dienst.
 • niet zult 'oogsten' (automatisch noch anderszins) of anderszins persoonlijke informatie van anderen zult verzamelen, inclusief e-mailadressen of andere informatie met het oogmerk om ongewenste e-mails te versturen.
 • geen inbreuk zult maken op wetten of verordeningen of illegale activiteiten zult promoten of aanmoedigen, inclusief maar niet beperkt tot hacken of cracken, het distribueren van illegale software, of Cheats of hacks voor het Spel.
 • geen valse identiteit zult aannemen of immiteren (bijvoorbeeld bekendheden of vertegenwoordigers van WB Games) met als doel anderen te misleiden.
 • het spel niet zult gebruiken voor het uitvoeren van frauduleuze transacties of andere commerciële transacties die verboden zijn door deze Servicevoorwaarden of van toepassing zijnde Licentieovereenkomsten, inclusief maar niet beperkt de frauduleuze of verboden virtuele transacties binnen het Spel.