Veuillez faire défiler pour afficher le document en français

SERVICEVOORWAARDEN - BELGIË (NEDERLANDS)

Juni, 2017

DEZE OVEREENKOMST IS EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST; GELIEVE DEZE ZORGVULDIG TE LEZEN. Welkom bij INJUSTICE 2 WB Games Inc. ("WB Games") is trots om u toegang te verschaffen tot de online dienst (een "Game Server") voor gebruik met een erkend, ongewijzigd exemplaar van de INJUSTICE 2 game software geïnstalleerd op uw Xbox One-console of Windows 10 computer (een 'systeem') (samen met eventuele updates, de "Game Client"). Een Game Server en de Game Client vormen samen INJUSTICE 2 (de "Game"). Deze gebruiksvoorwaarden ("GVW" of "Overeenkomst") zijn van toepassing op uw gebruik van de Game Server, terwijl de Eindgebruiker Licentieovereenkomst van INJUSTICE 2 (de "EULA"), hierin opgenomen via deze verwijzing (zie http://support.wbgames.com/link/portal/24022/24028/Article/1489/Injustice-2-End-Users-License-Agreement-for-Xbox-One), uw gebruik beheerst van de Game Client. Door verbinding te maken met of gebruik te maken van een Game Server, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door de voorwaarden van deze Overeenkomst en de EULA.

 1. Toekenning van een Beperkte Licentie voor een Game Server. Onder voorbehoud van uw akkoord met en voortdurende naleving van deze Overeenkomst alsook uw voortdurende naleving van alle afspraken en richtlijnen die worden opgelegd door Microsoft of door leveranciers van diensten die door WB Games zijn goedgekeurd voor het gebruik van uw Xbox Live profiel of van een account van een door WB Games goedgekeurde derde partij (de "Account"), kunt u een Game Server uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel amusement gebruiken mits u gebruik maakt van een erkende, ongewijzigde Game Client. U mag geen gebruik maken van of toegang hebben tot een Game Server voor enig ander doel of in verband met andere software, en de eventuele toegang tot of het gebruik buiten de uitdrukkelijke werkingssfeer van deze licentie kan een schending vormen van WB Games’ intellectuele eigendomsrechten. De hierin verleende licentie geeft u geen aanspraak of eigendomsrecht op de Game (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Game Server) en mag niet worden opgevat als een verkoop van rechten op de Game. De verleende licentie is niet overdraagbaar en elke poging tot overdracht in strijd met deze bepaling is nietig. Alle rechten, titels en belangen in en op de Game en alle kopieën daarvan (waaronder zonder beperking alle titels, computer code, technologie, thema's, objecten, personages, namen van personages, verhalen, dialoog, stopwoorden, locaties, concepten, kunstwerken, muziek, enz.) zijn eigendom van WB Games of haar licentiegevers.
 2. Wijzigingen in de Overeenkomst en de Game. WB Games kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken actualiseren, en u kunt worden gevraagd om de herziene versie van de GVW na te lezen en ermee akkoord te gaan zodra deze van kracht worden. Indien u niet akkoord gaat met herziene GVW, zal u niet worden toegestaan om de Game te blijven spelen via de Game Server. Als u op enig moment niet meer in staat bent om te voldoen aan de voorwaarden van de dan geldende GVW, moet u deze Overeenkomst beëindigen en onmiddellijk uw toegang tot de Game Server op gelijk welke manier staken. WB Games kan elk aspect van de Game op elk gewenst ogenblik veranderen, wijzigen, schorsen of beëindigen. WB Games kan ook beperkingen opleggen op bepaalde functies of uw toegang beperken tot delen of het geheel van de Game zonder voorafgaande kennisgeving.
 3. Eigendom. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Game in handen is van WB Games en/of met haar verbonden ondernemingen en/of licentiegevers van WB Games. Verder begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u geen belang heeft, monetair of anderszins, in gelijk welke functie of inhoud in de Game, dit kan omvatten maar niet beperkt tot in-game items of in-game valuta. U mag geen (eventuele) in-game items of in-game valuta kopen, verkopen of verhandelen voor iets van waarde in de echte wereld zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WB Games. Elke in-game transactie of de aankoop van inhoud en/of items wordt aangekocht van de Xbox Store of andere door WB Games erkende diensten van derden, en niet van WB Games.
 4. Schorsing / Schrapping Account. WB GAMES KAN UW TOEGANG TOT DE GAME SERVER OP ELK GEWENST MOMENT EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN SCHORSEN, BEËINDIGEN, WIJZIGEN OF SCHRAPPEN, MET OF ZONDER KENNISGEVING AAN U.
 5. Financiële Transacties. U erkent en aanvaardt dat alle transacties worden afgehandeld door de partij die uw systeem host, en zullen worden uitgevoerd op grond van alle Gebruiksvoorwaarden, Beleids- en Richtlijnen van die entiteit. U erkent dat alle transacties worden vergemakkelijkt door de Xbox Live dienst of door leveranciers van diensten die door WB Games zijn goedgekeurd en niet door WB Games. U gaat ermee akkoord dat WB Games uw gegevens, dit kan omvatten informatie over uw financiële administratie, met derden kan delen, zoals hieronder beschreven in artikel 6, voor zover dit voor deze doeleinden nodig is.
 6. Privacybeleid en Vrijgave van Informatie. WB Games is in handen van Warner Bros Entertainment Group ("Warner Bros") en deelt haar privacybeleid. In het geval u ervoor kiest persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, erkent u dat u het Warner Bros Privacybeleid (zie https://www.warnerbros.com/privacy)("Privacybeleid"), dat een deel vormt van deze Overeenkomst, heeft gelezen en begrepen en dat u ermee instemt dat uw gegevens kunnen worden verzameld, gebruikt en vermeld, zoals beschreven in het Privacybeleid. U begrijpt dat WB Games, met of zonder kennisgeving aan u, uw Internet Protocol (IP) adres(sen), persoonlijke informatie, chatlogs, betaling en andere informatie over u en uw activiteiten kan openbaar maken aan derden, in antwoord op een verzoek van ordehandhavingdiensten, een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure, of als WB Games meent dat dit uw veiligheid of de veiligheid van anderen kan beschermen. Als u een gebruiker bent van buiten de Verenigde Staten, stemt u ook in met de overdracht van uw gegevens naar de Verenigde Staten.
 7. In-Game Communicaties. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat WB Games, haar verbonden ondernemingen en haar contractanten uw in-game communicatie kan volgen, opnemen, herzien, wijzigen en/of openbaar maken voor doeleinden van marketing, promotie onderzoek, controle op naleving van deze Overeenkomst, de Eindgebruiker Licentieovereenkomst, de Gedragscode en het Privacybeleid alsook andere doeleinden die WB Games van tijd tot tijd nodig kan achten. WB Games, haar verbonden ondernemingen en haar contractanten zijn niet verplicht om in-game communicaties te controleren.
 8. Rechtsmiddelen. U erkent dat WB Games onherstelbare schade kan lijden indien u inbreuk pleegt op een van de bepalingen betreffende de eigendom, de verleende vergunning of licentiebeperkingen. In het geval van een dergelijke schending is WB Games gerechtigd een vordering in te stellen voor het bekomen van een gerechtelijk bevel en/of een beschikking voor uitvoering in natura alsook elk ander geschikt middel.
 9. Afwijzing van Garanties. De Game Servers worden ter beschikking gesteld, voor zover toegestaan door de wet, op een "as is" en "as available" basis. Voor zover toegestaan door de wet, zijn enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties van welke aard dan ook uitgesloten.
 10. Beperking van Aansprakelijkheid.
  1. Noch u, noch WB Games, haar bestuurders, moederbedrijf, verbonden ondernemingen, licentiegevers of aannemers zijn aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade onder of in verband met deze GVW, of een andere ondergeschikte overeenkomst, hetzij voortvloeiend uit de wet of voortvloeiend in of door contractbreuk, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, onjuiste voorstelling van zaken of anderszins.
  2. Niets in deze GVW zal de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken:
   1. voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
   2. voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid;
   3. onder de vergoeding in Artikel 12; of
   4. voor elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.
 11. Schadevergoeding. U gaat ermee akkoord om WB Games, haar bestuurders, moederbedrijf, filialen, verbonden ondernemingen, licentiegevers en aannemers te beschermen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, van en tegen elke vordering, aansprakelijkheid, letsel, schade, verlies of kosten (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten) die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met een schending door u van Artikel 1.
 12. 12. Gebruikersinhoud. "Gebruikersinhoud" betekent gelijk welke (eventuele) communicatie, beelden, geluiden, en al het materiaal en de informatie die u, of iemand die uw account gebruikt, via de Game of een aan WB Games gelieerde website als bijdrage levert, met inbegrip van maar niet beperkt tot feedback over de Game en/of gestreamde inhoud die u in verband met de Game creëert, waaronder zonder beperking rechten om uw beeltenis en/of stem te gebruiken zoals door u via dergelijke stream aan ons bezorgd. U verleent WB Games een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, volledig betaalde, niet-exclusieve licentie op Gebruikersinhoud, met inbegrip van het recht van sublicentie aan derden, alsook het recht om dergelijke (eventuele) Gebruikersinhoud evenals alle gewijzigde en daarvan afgeleide werken te reproduceren, herstellen, aanpassen, wijzigen, vertalen, herformatteren, creëren van afgeleide werken, vervaardigen, in omloop brengen, publiceren, verspreiden, verkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, overdragen, verhuren, leasen, uitzenden, streamen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, elektronisch toegang toe te bieden, uit te zenden, aan het publiek via telecommunicatie te communiceren, weer te geven, uit te voeren, in het computergeheugen in te geven en te gebruiken. U verklaart en garandeert hierbij dat u alle benodigde rechten heeft, alsook de documentatie die nodig is om dit bepalen, om de licentie waarnaar in de vorige zin wordt verwezen, toe te kennen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet u hierbij afstand van eventuele morele rechten, kunstenaarsrechten, huurrechten, of soortgelijke rechten die u eventueel heeft in elke (eventueel) Gebruikersinhoud. U garandeert dat u eventuele morele rechten, kunstenaarsrechten, huurrechten, portretrechten of soortgelijke rechten die u eventueel heeft in elke Gebruikersinhoud niet tegen WB Games zal afdwingen.
 13. Inbreukvorderingen. Als u van mening bent dat enige inhoud die op de Game Server, in de Game, of op de WB Games website inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, willen wij bij WB Games van u horen. Gelieve de volgende informatie schriftelijk te bezorgen aan de Agent Auteursrechten legal@wb.com:
  1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  2. een beschrijving van het intellectueel eigendomsrecht waarvan u beweert dat het overtreden is;
  3. de exacte URL of een beschrijving van elke plaats waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich bevindt;
  4. een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door u, uw agent, of de wet;
  5. uw elektronische of fysieke handtekening of de elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens u, en
  6. een verklaring van u dat de informatie in uw mededeling accuraat is, dat u de eigenaar bent van de auteursrechten of bevoegd bent op te treden namens de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht.
 14. Correcties en Actualisaties. WB Games mag op elk gewenst moment correcties, actualisaties en aanpassingen (elk een "Update" genoemd) aan de Game doorvoeren, en de gamestructuur veranderen na het aanbrengen van een Update.
 15. Beëindiging. Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door de Game te verwijderen. WB Games kan deze Overeenkomst beëindigen, met of zonder kennisgeving, door de Account te verbieden. Alle bepalingen van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de artikelen 3, 5, 6-1212, 15, 16 en 17, die uit hun aard moeten blijven bestaan na beëindiging van deze Overeenkomst blijven van kracht.
 16. Toepasselijk Recht.
  1. De interpretatie, geldigheid en uitvoering van deze GVW en alle niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met deze GVW, worden beheerst door het recht van het land van uw gewone verblijfplaats.
  2. Elke vordering of procedure om geschillen met betrekking tot deze GVW of de Game te beslechten, is onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het land van uw gewone verblijfplaats (tenzij anders schriftelijk is overeengekomen door beide partijen).
 17. Diversen. De voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst, met inbegrip van de Afwijzing van Garantie, Beperking van Aansprakelijkheid en bepalingen inzake Schadevergoeding zijn fundamentele bestanddelen die de basis vormen van de overeenkomst tussen WB Games en u. WB Games zou niet in staat zijn om zonder dergelijke beperkingen de Game (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Game Servers) op een economische basis aan te bieden. Dergelijke Afwijzing van Garantie, Beperking van Aansprakelijkheid en bepalingen inzake Schadevergoeding zijn ook opgesteld ten gunste van WB Games’ licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden. U gaat ermee akkoord dat u niet als een agent, werknemer, joint venturer, of partner van WB Games wordt beschouwd, en dat u evenmin uzelf zo zal voordoen. U mag deze Overeenkomst niet overdragen, noch geheel noch gedeeltelijk, zonder WB Games’ voorafgaande schriftelijke toestemming en elke poging tot overdracht in strijd met deze bepaling is nietig. WB Games mag deze Overeenkomst of een van haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op elk gewenst ogenblik overdragen zonder uw toestemming. Geen verklaring van afstand van enig(e) verzuim, voorwaarde of schending van deze Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van enig(e) ander verzuim, voorwaarde of schending van deze Overeenkomst, al dan niet van een soortgelijke aard of anderszins. Elke door een rechtbank of een bevoegde toezichthouder onwettig bevonden bepaling wordt geacht te zijn verwijderd van de Overeenkomst, maar dergelijke verwijdering zal geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst, met inbegrip van alle van toepassing zijnde documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Servers en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Servers. U dient zelf te zorgen voor alle noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en apparatuur die nodig is om de Game te spelen, met inbegrip van passende computerapparatuur en internetverbindingen, op uw eigen risico en kosten. WB Games is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei nalatigheid van prestaties als gevolg van oorzaken die buiten de redelijke controle zijn van WB Games, met inbegrip van maar niet beperkt tot: daden van God, oorlog, terrorisme, oproer, embargo's, acties van burgerlijke of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, stakingen, of een tekort aan transportfaciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen.
 18. Microsoft Voorwaarden. Uw gebruik van de Xbox Live is onderworpen aan de Xbox Live gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring en gedragscode, hierin opgenomen via deze verwijzingen: http://www.xbox.com/Legal/LiveTOU, https://privacy.microsoft.com, en http://www.xbox.com/en-US/Legal/CodeOfConduct (de "Microsoft Documenten"). Indien deze Overeenkomst en de Microsoft Documenten verschillen, hebben de bepalingen van de Microsoft Documenten voorrang.

  Uw aankoop van de Game vormt een overeenkomst voor de levering van diensten die onmiddellijk aanvangt op het moment dat u klikt op "Ik aanvaard" hieronder. Bij aanvang van de diensten verliest u uw recht om, volgens de wetgeving van uw jurisdictie die Richtlijn 97/7/EG betreffende de verkoop op afstand implementeert, de overeenkomst gemakshalve te ontbinden

Gedragscode

Je gaat ermee akkoord dat je het Spel nooit zult gebruiken om Gebruikerscontent te uploaden, te plaatsen of anderszins te verspreiden die:

 • bestaat uit illegale activiteiten of aanmoediging tot zulke activiteiten;
 • kan worden gezien als smaad, misbruik, intimidatie, stalking of bedreiging of die op andere wijze inbreuk maakt op de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy of het portretrecht) van anderen;
 • schadelijk is, misbruik omvat, vulgair, seksueel expliciet, smadelijk, lasterlijk, obsceen is, inbreuk maakt op andermans rechten zoals het recht op privacy of het portretrecht, haatzaaiend of discriminatoir is of die redelijk te beschouwen is als aanstootgevend of bezwaarlijk.
 • commerciële activiteiten promoot, inclusief het promoten van goederen of diensten of om donaties vraagt;
 • valt onder vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten;
 • omvat materiaal, afbeeldingen of foto's die inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerken, patentent, bedrijfsgeheimen of andere rechten van enige partij (inclusief het recht op privacy en het portretrecht);
 • de bron of afkomst verbergt, opzettelijk misleidt wie de auteur is, door het aanpassen van de metadata of andere identificatie-elementen;
 • linkt naar sites van externe partijen of diensten die niet aan de voorwaarden in deze lijst voldoen; of
 • proberen een wachtwoord, andere accountinformatie, of andere privé-informatie van gebruikers van het Spel te achterhalen.

Door het Spel te gebruiken, ga je ermee akkoord dat je:

 • geen pogingen zult doen om de uitvoer van het spel op welke wijze dan ook te verstoren;
 • geen enkel deel van het Spel zult kopiëren, reproduceren, verspreiden, overzetten, verkopen, licentiëren, publiceren, in een database invoeren, weergeven, opvoeren, afgeleid werk zult maken, uploaden, bewerken, plaatsen, ernaar linken, framen, verzenden, verhuren, leasen, uitlenen of in sublicentie geven, verkrijgen d.m.v. 'scraping' of 'crawling';
 • geen dataminingprogramma's, robots, virussen, wormen, 'bugs' of soortgelijke informatie verzamelende programma's zult gebruiken op de Dienst, geen deel van de Dienst zult 'framen' en niet zult proberen de uitvoering van de beveiliging van de Dienst te saboteren, te hacken, te beschadigen of tegen te houden.
 • geen hulpprogramma's zult gebruiken ontworpen om de beveiliging of het beheer van digitale rechten te omzeilen, (inclusief programma's die wachtwoorden raden of proberen te kraken, of die netwerken aftasten) die verband houden met het Spel;
 • het Spel niet zult gebruiken voor welke commerciële doeleinden dan ook, inclusief het verzenden van 'spam' of andere schadelijke of verstorende communicatie;
 • de code van het Spel niet zult decompileren, disassembleren, er geen 'reverse engineering' op zult toepassen met als doel een leesbare vorm te verkrijgen om de structuur van de software te onderzoeken, of om andere producten te maken of te kopiëren op basis van deze code (deels of in zijn geheel) van de software of functies van het Spel of inhoud beschikbaar via het Spel;
 • geen illegale softwareprogramma of hulpprogramma's zult gebruiken of distribueren zoals "auto" softwareprogramma's, macroprogramma's, "cheat utility"-programma's of toepassingen, exploits, cheats of andere software om het spel te hacken, aan te passen of om vals te spelen.
 • geen exploits of cheats zult gebruiken om een onrechtmatig voordeel te behalen.
 • geen andere gebruikers zult beperken of beknotten in hun gebruik van het Spel. Bijvoorbeeld te proberen de ervaring van anderen te verstoren met vulgaire taal, agressie, het invoeren van overmatig grote afbeeldingen zodat het scherm te snel scrolt om nog te kunnen lezen of te SCHREEUWEN (hoofdlettergebruik),
 • "spammen" of 'flooding' (het continu herhalen van dezelfde tekst); al deze voorbeelden zijn verboden, vragenlijsten, wedstrijden, pyramidespelen, kettingbrieven, ongewenste e-mail, spam of anderszins dubbele of ongewenste berichten (commercieel of anderszins) te versturen.
 • geen informatie voor het beheer van auteursrecht zult falsificeren, verwijderen of ongeldig zult maken, zoals de identiteit van de auteur, juridische of anderszins officiële berichten of propriëtaire toewijzing en of labels voor de bron van de software of andere inhoud.
 • geen inbreuk zult maken op licentieovereenkomsten (inclusief, zonder beperking, licenties van eindgebruikers, gedragscodes of andere gebruiks- of servicevoorwaarden of richtlijnen) die van toepassing kunnen zijn op enige Dienst.
 • niet zult 'oogsten' (automatisch noch anderszins) of anderszins persoonlijke informatie van anderen zult verzamelen, inclusief e-mailadressen of andere informatie met het oogmerk om ongewenste e-mails te versturen.
 • geen inbreuk zult maken op wetten of verordeningen of illegale activiteiten zult promoten of aanmoedigen, inclusief maar niet beperkt tot hacken of cracken, het distribueren van illegale software, of Cheats of hacks voor het Spel.
 • geen valse identiteit zult aannemen of immiteren (bijvoorbeeld bekendheden of vertegenwoordigers van WB Games) met als doel anderen te misleiden.
 • het spel niet zult gebruiken voor het uitvoeren van frauduleuze transacties of andere commerciële transacties die verboden zijn door deze Servicevoorwaarden of van toepassing zijnde Licentieovereenkomsten, inclusief maar niet beperkt de frauduleuze of verboden virtuele transacties binnen het Spel.

INJUSTICE 2

CONDITIONS D'UTILISATION - BELGIQUE

JUIN, 2017

LE PRÉSENT CONTRAT EST UN CONTRAT JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT; VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT. Bienvenue à INJUSTICE 2. WB Games Inc ("WB Games") est fière de vous offrir l'accès au service en ligne (un "Serveur de Jeu") pour une utilisation avec une copie autorisée, non modifiée du logiciel de jeu INJUSTICE 2 installé sur votre Console Xbox One ou votre ordinateur personnel avec Windows 10 (un "Système") (avec les mises à jour, le "Jeu Client"). Ensemble, un Serveur de Jeu et le Jeu Client forment le jeu INJUSTICE 2 (le "Jeu"). Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ("CGU" ou "Contrat") régissent votre utilisation du Serveur de Jeu, tandis que le Contrat de Licence Utilisateur Final de INJUSTICE 2 (disponible à : http://support.wbgames.com/link/portal/24022/24028/Article/1489/Injustice-2-End-Users-License-Agreement-for-Xbox-One) (le "CLUF"), intégré à la présente par référence, régit votre utilisation du Jeu Client. En vous connectant à ou en utilisant un Serveur de Jeu, vous acceptez d'être lié par les termes du présent Contrat ainsi que par le CLUF.

 1. Octroi d'une Licence Limitée pour utiliser un Serveur de Jeu. Sous réserve de votre accord et de votre respect continu du présent Contrat et de tous les accords et directives imposés par Microsoft ou par des prestataires de services tiers approuvés par WB Games pour l'utilisation de votre profil Xbox Live ou d'un compte de tiers approuvé par WB Games (le "Compte"), vous pouvez utiliser un Serveur de Jeu, uniquement pour votre propre usage non-commercial de divertissement en y accédant avec un Jeu Client autorisé, non modifié. Vous ne pouvez pas utiliser ou accéder à un Serveur de Jeu à d'autres fins ou en relation avec un autre logiciel quelconque, et tout accès ou utilisation en dehors du champ d'application exprès de cette licence peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle de WB Games. La licence accordée par la présente ne confère aucun titre de propriété dans le Jeu (y compris, mais sans s'y limiter, le Serveur de Jeu) et ne doit pas être interprétée comme une vente de droits sur le Jeu. La licence accordée est incessible et toute tentative de transfert en violation de cette disposition sera nulle et non avenue. Tous les droits, titres et intérêts dans et relatifs au Jeu et toutes les copies de celui-ci (y compris, mais sans s'y limiter, tous titres, code informatique, technologie, thèmes, objets, personnages, noms de personnage, histoires, dialogues, slogans, lieux, concepts, œuvre d'art, musique, etc.) sont la propriété de WB Games ou de ses concédants.
 2. Modifications au Contrat et Jeu. WB Games peut mettre à jour ce Contrat à sa seule discrétion, et vous pouvez être invité à examiner et à accepter la version révisée des CGU une fois qu'elle prend effet. Si vous n'acceptez pas les CGU révisées, vous ne serez pas autorisé à continuer à utiliser le Jeu via le Serveur de Jeu. Si à tout moment, vous n'êtes plus en mesure de vous conformer aux termes des CGU alors en vigueur, vous devez résilier ce Contrat et cesser immédiatement d'accéder au Serveur de Jeu, de quelque façon que ce soit. WB Games peut changer, modifier, suspendre ou interrompre tout aspect du Jeu à tout moment. WB Games peut également imposer des limites sur certaines fonctions ou restreindre votre accès à tout ou partie du Jeu, et ce, sans préavis.
 3. Propriété. Vous comprenez et acceptez que le Jeu est la propriété de WB Games et/ou des sociétés affiliées et/ou concédants de licences de WB Games. En outre, vous comprenez et acceptez que vous n'avez aucun intérêt, financier ou autre, dans toute fonctionnalité ou contenu quelconque intégré dans le Jeu, pouvant comprendre, mais sans y être limité, tout objet ou toute monnaie quelconque du Jeu. Vous ne pouvez pas acheter, vendre ou échanger tout objet ou toute monnaie quelconque du Jeu (le cas échéant) pour quelque chose de valeur dans le monde réel, sans autorisation écrite expresse de WB Games. Toute transaction dans le Jeu ou achat de contenu est réalisé à partir du Marché Xbox ou des services de prestataires de services tiers approuvés par WB Games, et non de WB Games lui-même.
 4. Suspension de Compte/Suppression. WB Games peut suspendre, annuler, modifier ou supprimer votre accès au Serveur de Jeu à n'importe quel moment à sa seule discrétion, avec ou sans préavis.
 5. Transactions Financières. Vous reconnaissez et acceptez que toutes les transactions seront traitées par la partie hébergeant votre Système, et seront réalisées conformément à toutes les Conditions Générales d’Utilisation, Politiques et Lignes directrices de cette entité. Vous reconnaissez que toutes les transactions seront facilitées par le service Xbox Live ou par des services de prestataires de services tiers approuvés par WB Games et non par WB Games lui-même. Vous acceptez que WB Games peut partager vos informations telles que décrites dans l’article 6, pouvant comprendre, sans y être limité, des informations sur vos comptes bancaires, avec des tiers lorsque nécessaire à cet effet.
 6. Politique de Confidentialité et Divulgation d’Information. WB Games est détenue par Warner Bros Entertainment Group ("Warner Bros") et partage ses pratiques de confidentialité. Dans le cas où vous choisissez de fournir toute information personnellement identifiable, vous reconnaissez que vous avez lu et compris la Politique de Confidentialité de Warner Bros (disponible à : https://www.warnerbros.com/privacy) ("Politique de Confidentialité"), qui fait partie intégrante du présent Contrat, et vous consentez à ce que vos données personnelles peuvent être collectéeses, utilisées et divulguées, tel que décrit dans la Politique de Confidentialité. Vous comprenez que WB Games peut, avec ou sans préavis, divulguer votre (vos) adresse(s) de protocole Internet (IP), données personnelles, chat, informations de paiement et autres informations sur vous et vos activités à des tiers, en réponse à une demande en application de la loi, une décision de justice ou de toute autre procédure légale, ou si WB Games est d’avis que cela pourrait protéger votre sécurité ou celle des autres. Si vous êtes un utilisateur en dehors des États-Unis, vous consentez également au transfert de vos données vers les États-Unis.
 7. Communications pendant le Jeu. Vous comprenez et acceptez que WB Games, ses sociétés affiliées et ses sous-traitants peuvent surveiller, enregistrer, examiner, modifier et/ou divulguer vos Communications pendant le Jeu aux fins de marketing, de la recherche de promotion, du suivi pour l'adhésion à ce Contrat, au Contrat de Licence d'Utilisateur Final, au Code de Conduite et la Politique de Confidentialité et à d'autres fins que WB Games est susceptible de juger nécessaires de temps en temps. WB Games, ses sociétés affiliées et ses sous-traitants ne sont soumis à aucune obligation de surveiller les Communications en Jeu.
 8. Recours. Vous reconnaissez que WB Games peut subir des dommages irréparables si vous ne respectez pas les dispositions régissant la propriété, la licence accordée ou les limitations de la licence. Dans le cas d'une telle violation, WB Games est en droit de demander une injonction et/ou une ordonnance d'exécution en nature et tout autre redressement complémentaire qui s'avère approprié.
 9. Exclusion de Garanties. Les Serveurs de Jeu sont disponibles, dans la mesure permise par la loi, sur une base "telle quel" et "telle que disponible". Dans la mesure permise par la loi, toutes garanties de toutes sortes, expresses ou implicites, sont exclues.
 10. Limitation de Responsabilité.
  1. Ni vous-même, ni WB Games, ses administrateurs, parents, sociétés affiliées, concédants de licence, ou entrepreneurs ne seront responsables de tous dommages consécutifs ou indirects dans le cadre ou en relation avec ces CGU, ou de tout contrat collatéral, découlant de la loi ou découlant d'une violation de contrat, d'un acte délictuel (y compris la négligence), d'une violation d'une obligation légale, de fausse déclaration ou autrement.
  2. Rien dans ces CGU n'exclut ou ne limite la responsabilité de l‘une ou l'autre partie:
   1. en cas de fraude ou de fausse déclaration frauduleuse;
   2. en cas de décès ou de blessures causés par sa négligence;
   3. en vertu de l'indemnisation visée à l'Article 12;
   4. pour toute autre responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée en vertu de la loi.
 11. Indemnisation. Vous acceptez de défendre, d'indemniser et d'exonérer WB Games, ses administrateurs, parents, filiales, sociétés affiliées, concédants de licence, et entrepreneurs, de et contre toute réclamation, responsabilité, blessure, dommage, perte ou dépense (y compris les honoraires raisonnables d'avocats) engagés par résultat de, découlant de, ou relatives à toute violation par vous de l'Article 1.
 12. Contenu Utilisateur. Le "Contenu Utilisateur" désigne toute communication, image, son, vidéos, et tout le matériel et les informations que vous, ou quelqu'un utilisant votre compte, procurez à travers le Jeu ou tout site affilié à WB Games (le cas échéant), y compris, sans limitation les réactions relatives au Jeu et/ou le contenu diffusé que vous créez en lien avec le Jeu, en ce compris les droits d’utiliser votre image et votre voix telles que fournies par vous à travers cette diffusion. Vous accordez à WB Games une licence perpétuelle, irrévocable, mondiale, libérée de redevances, non exclusive, y compris le droit de sous-licencier à des tiers, et le droit de reproduire, réparer, adapter, modifier, traduire, reformater, créer des œuvres dérivées à partir de, fabriquer, mettre en circulation, publier, distribuer, vendre, donner en licence, transférer, louer, transmettre, diffuser, afficher publiquement, exécuter publiquement, donner accès à électroniquement, diffuser, communiquer au public par télécommunication, afficher, exécuter, entrer en mémoire d'ordinateur, et d'utiliser et pratiquer le Contenu Utilisateur (le cas échéant) ainsi que toutes les modifications et œuvres qui en sont dérivées. Vous déclarez et garantissez que vous avez, et disposez de la documentation permettant de l'établir, tous les droits nécessaires pour accorder la licence mentionnée dans la phrase précédente. Dans la mesure permise par les lois applicables, vous renoncez à tout droit moral, droits de l'artiste, droits de location, ou droits similaires (le cas échéant) que vous pouvez avoir dans tout Contenu Utilisateur. Vous garantissez que vous ne chercherez pas à faire respecter les droits moraux, droits de l'artiste, droits de location, droits à l’image, ou droits similaires (le cas échéant) que vous pouvez avoir dans tout Contenu Utilisateur à l'encontre de WB Games (le cas échéant).
 13. Réclamations de Contrefaçon. Si vous pensez que tout contenu quelconque apparaissant sur le Serveur de Jeu, dans le Jeu, ou sur le site de WB Games viole vos droits de propriété intellectuelle, WB Games souhaite en être tenu informé. Veuillez transmettre les informations suivantes par écrit à l'Agent de Droit d'Auteur à legal@wb.com:
  1. votre nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail;
  2. une description du droit de propriété intellectuelle que vous considérez avoir a été violé;
  3. l'URL exacte ou une description de tout endroit où se trouve du matériel présumé contrefait;
  4. une déclaration rédigée par vous dans laquelle vous estimez de bonne foi que l'utilisation contestée n'a pas été autorisée par vous, votre agent, ou la loi;
  5. votre signature électronique ou physique ou la signature électronique ou physique de la personne autorisée à agir en votre nom;
  6. une déclaration rédigée par vous dans laquelle vous confirmez que les informations dans votre notification sont précises, que vous êtes le propriétaire des droits d’auteur ou autorisé à agir au nom du propriétaire du droit de propriété intellectuelle.
 14. Correctifs et Mises à jour. WB Games peut appliquer des correctifs, mises à jour et modifications (collectivement "Mises à jour") au Jeu à tout moment, et la structure du Jeu est susceptible de changer après l'application d'une Mise à jour.
 15. Résiliation. Ce Contrat est effectif jusqu'à sa résiliation. Vous pouvez résilier ce Contrat en désinstallant le Jeu. WB Games peut résilier le présent Contrat, avec ou sans préavis par l'interdiction du Compte. Toutes les dispositions du présent Contrat qui de par leur nature devraient survivre à la résiliation survivront, y compris, sans limitation les articles 3, 5, 6-12, 15, 16 et 17.
 16. Résolution des Différends et Loi Applicable.
  1. L’interprétation, la validité et l'exécution de ces CGU et de toutes les obligations non contractuelles découlant de ou en relation avec ces CGU, sont régies par la loi du pays de votre résidence habituelle.
  2. Toute action ou procédure intentée pour statuer sur tout litige relatif à ces CGU ou le Jeu doit être soumise à la juridiction non exclusive des tribunaux du pays de votre résidence habituelle (sauf accord contraire écrit des deux parties).
 17. Divers. Les conditions énoncées dans le présent Contrat, y compris les Exclusions de Garanties, Limitation de Responsabilité et les dispositions d'Indemnisation sont des éléments fondamentaux à la base de l'accord entre WB Games et vous-même. WB Games ne serait économiquement pas en mesure de fournir le Jeu (y compris sans limitation les Serveurs de Jeu) en l'absence de ces limitations. De telles Exclusions de Garanties, Limitation de Responsabilité et dispositions d'Indemnisation s'appliquent au profit des concédants de licences, successeurs et ayants droit de WB Games. Vous acceptez que vous ne serez pas considéré, et vous ne vous présenterez pas comme, un agent, un employé, le co-entrepreneur, ou partenaire de WB Games. Vous ne pouvez pas céder le présent Contrat, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de WB Games et toute tentative de cession en violation de cette disposition sera nulle et non avenue. WB Games peut céder ce Contrat ainsi que tous les droits et obligations en vertu du présent Contrat, sans votre consentement à tout moment. Aucune renonciation à tout défaut, condition ou violation quelconque de ce Contrat ne constitue une renonciation à tout autre défaut, condition ou violation de ce Contrat, que ce soit de nature similaire ou autrement. Toute disposition jugée illégale par un tribunal ou un régulateur ayant juridiction est réputée être abrogée, mais une telle abrogation n’aura aucun effet sur l'applicabilité des dispositions restantes du Contrat. Ce Contrat, en intégrant tous les documents pertinents mentionnés dans ce document, représente l'intégralité de l’accord entre vous-même et WB Games à l'égard des Serveurs de Jeu et remplace tous les accords antérieurs avenus entre vous et WB Games concernant les Serveurs de Jeu. Vous devez fournir toutes les facilités nécessaires, utilitaires et équipements nécessaires pour utiliser le Jeu, y compris les équipements informatiques appropriés et les connexions Internet, à vos propres risques et charges. En aucun cas, WB Games n'est tenue responsable d'un quelque échec de performance résultant de causes indépendantes de la volonté raisonnable de WB Games, en ce compris, mais sans s'y limiter : les actes de Dieu, guerre, terrorisme, émeutes, embargos, actes des autorités civiles ou militaires, incendies, inondations, accidents, grèves ou pénuries de moyens de transport, du carburant, de l'énergie, du travail ou des matériaux.

  Votre achat du Jeu constitue un contrat de prestation de services qui débutera dès que vous cliquerez sur l'icône "J'accepte" ci-dessous. Dès le début des services, vous perdrez votre droit, en vertu des lois de votre juridiction transposant la Directive 97/7/CE concernant la vente à distance, de résilier le contrat pour convenance.
 18. Conditions Microsoft. Votre utilisation de l’Xbox Live est soumise aux conditions d’utilisation, à la politique de confidentialité, et au code de conduite de Xbox Live disponibles à : http://www.xbox.com/Legal/LiveTOU, https://privacy.microsoft.com, et http://www.xbox.com/en-US/Legal/CodeOfConduct (les "Documents Microsoft"). En cas de conflit entre le présent Contrat et les Documents Microsoft, les Documents Microsoft prévaudront.

Code de conduite

Vous acceptez de ne pas utiliser le Jeu pour télécharger, exhiber ni distribuer tout contenu utilisateur :

 • Constituant ou promouvant une activité illégale ;
 • Diffamant, injurieux, tourmentant, menaçant par ailleurs les droits légaux (comme les droits relatifs à la confidentialité et à l’image) de tierces personnes ;
 • Dommageable, violent, vulgaire, sexuellement explicite, diffamatoire, calomnieux, obscène, illicite, humiliant, indésirable, ou portant atteinte au respect de la vie privée ou du droit à l’image, haineux, choquant en termes racial, ethnique ou, d’un point de vue raisonnable, offensant ou répréhensible ;
 • Promouvant une activité commerciale, dont la promotion de biens ou services, ou la demande de dons ;
 • Sujet à une clause de confidentialité ou de non divulgation ;
 • Incluant du matériel, des images ou photographies enfreignant les droits d’auteur, le droit des marques, des brevets, des secrets commerciaux, ou tout autre droit d’une quelconque tierce partie (dont les droits relatifs à la confidentialité et à l’image) ;
 • Dont la source et/ou l’origine seraient cachés, ou représentant faussement son auteur, par le fait de contenir des métadonnées ou autres identifiants modifiés ;
 • Contenant des liens vers des sites tiers ou services qui violeraient les normes présentes dans cette liste ;
 • Permettant d’obtenir des mots de passe, d’autres informations de compte, ou renseignements privés d’un utilisateur du Jeu. 

En utilisant ce Jeu, vous acceptez également de :

 • Ne tenter en aucune façon de perturber le fonctionnement du Jeu ;
 • Ne pas copier, distribuer, transférer, vendre, prendre une licence sur, publier, entrer dans une base de données, afficher, faire une démonstration publique de, modifier, créer des œuvres dérivées sur, télécharger, éditer, exhiber, lier à, changer le format de, transmettre, louer, céder à crédit-bail, prêter, concéder en sous-licence, faire du scraping ou de l’indexation sur, ou exploiter de quelque façon que ce soit, toute partie du Jeu.
 • Ne pas utiliser d’outils d’exploration de données, de robots, de virus, de vers, de bugs, ou d’outils similaires d’extraction et de partage de données sur le Service, ou de changer le format de toute partie du Service, ou d’essayer de modifier, pirater, corrompre, ou altérer la gestion ou la sécurité du Service ;
 • Ne pas utiliser d’outils conçus pour compromettre la sécurité, ni une technologie de gestion des droits numériques (dont les programmes de découverte de mots de passe, des outils de cracking, ou d’exploration de réseau) en connexion avec le Jeu ;
 • Ne pas utiliser le Jeu à des fins commerciales, comme avec l’envoi de messages « spam » ou de toute communication malintentionnée ou perturbante.
 • Ne pas décompiler, faire de l’ingénierie inverse, désassembler ni réduire le code utilisé dans le Jeu à une forme lisible pour examiner la construction de ce logiciel ou pour copier ou créer d’autres produits basés (complètement ou partiellement) sur ce logiciel, ou sur toute fonctionnalité du Jeu ou partie du contenu disponible dans le Jeu ;
 • Ne pas utiliser ou distribuer de programmes ou outils informatiques non autorisés, comme les programmes « auto », « macro », ou autres applications et programmes de « triche », logiciels, astuces, ni aucun outil logiciel de piratage, modification ou tricherie de jeu.
 • Ne pas utiliser de logiciels ou astuces pour obtenir des avantages déloyaux.
 • Ne pas restreindre ou empêcher l’utilisation du Jeu par les joueurs. Par exemple, en étant perturbant via l’utilisation d’un langage vulgaire, de la violence, l’introduction d’images excessivement grandes de façon à ce que l’écran passe trop vite, ou par l’utilisation excessive d’ÉCLATS DE VOIX (tout en majuscules) dans le but de perturber les autres utilisateurs.
 • Ne pas faire du « spamming » ou du « flooding » (publication continuelle de textes répétitifs), tout cela étant considéré comme une conduite interdite, ou envoyer des enquêtes, des concours, des ventes pyramidales, des chaînes de lettres, du courrier indésirable, des spams ou des messages non sollicités ou en double (commerciaux ou autres).
 • Ne pas falsifier, supprimer, ou désactiver toute information relative aux droits d’auteur comme les mentions relatives aux auteurs, les avis juridiques ou les mentions ou signes relatifs au droit de la propriété intellectuelle.
 • N’enfreindre aucun contrat de licence (dont, sans y être limité, toute licence d’utilisateur final, tout code de conduite ou autres conditions de service/d’utilisation ou directives) pouvant être applicable pour tout Service particulier.
 • Ne pas extraire (via un processus automatisé ou autres) ni collecter d’une quelconque manière des renseignements sur des tiers, comme des adresses e-mail, ni utiliser ces informations afin d’envoyer des e-mails indésirables.
 • N’enfreindre aucune des lois ou règlements applicables, ni promouvoir ou encourager toute activité illégale, dont, sans s’y limiter, le piratage, le cracking ou la distribution de logiciels contrefaits, ou d’astuces ou de cracks pour le Jeu.
 • Ne pas usurper d’identité ni créer de fausse identité (comme par exemple une célébrité ou un représentant de WB Games) dans l’intention d’induire des tiers en erreur.
 • Ne pas utiliser le Jeu pour des transactions frauduleuses ou autres transactions commerciales interdites selon les termes de ces Conditions de Service ou du Contrat de Licence applicable, incluant, sans s’y limiter les transactions virtuelles frauduleuses ou non autorisées en jeu.